XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:8.50
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609C000085002023-06-07 3:59PM EDT2023-06-090.150.140.16-0.17-53.12%3,4521,35782.03%
XPEV230616C000085002023-06-07 3:59PM EDT2023-06-160.320.310.33-0.13-28.89%4324,37171.48%
XPEV230623C000085002023-06-07 2:05PM EDT2023-06-230.470.400.45-0.11-18.97%766,19068.56%
XPEV230630C000085002023-06-07 3:59PM EDT2023-06-300.520.500.53-0.11-17.46%39536967.97%
XPEV230707C000085002023-06-07 1:44PM EDT2023-07-070.590.540.61-0.09-13.24%7935465.63%
XPEV230714C000085002023-06-07 1:35PM EDT2023-07-140.650.630.69+0.01+1.56%190667.19%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609P000085002023-06-07 3:46PM EDT2023-06-090.250.260.28+0.06+31.58%6001,95882.03%
XPEV230616P000085002023-06-07 3:59PM EDT2023-06-160.450.450.47+0.07+18.42%4971,80275.00%
XPEV230623P000085002023-06-07 11:57AM EDT2023-06-230.560.530.60+0.09+19.15%8041871.48%
XPEV230630P000085002023-06-07 11:01AM EDT2023-06-300.670.630.70+0.01+1.52%24345071.48%
XPEV230707P000085002023-06-07 10:03AM EDT2023-07-070.630.690.76-0.06-8.70%1110468.75%
XPEV230714P000085002023-06-06 12:35PM EDT2023-07-140.800.780.85+0.09+12.68%15970.51%