Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:41.50
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000415002023-05-31 11:31AM EDT2023-06-094.055.005.400.00-2268.95%
Z230616C000415002023-06-02 9:49AM EDT2023-06-164.705.255.60-0.05-1.05%1450.20%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000415002023-06-02 12:08PM EDT2023-06-090.060.030.05-0.02-25.00%306248.83%
Z230616P000415002023-06-02 9:58AM EDT2023-06-160.250.150.17-0.29-53.70%19245.41%