Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:43.50
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000435002023-06-02 2:00PM EDT2023-06-092.953.203.40+0.03+1.03%62247.85%
Z230616C000435002023-06-02 11:35AM EDT2023-06-162.993.553.65-0.26-8.00%61244.73%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000435002023-06-02 3:12PM EDT2023-06-090.150.110.13-0.09-37.50%162040.82%
Z230616P000435002023-06-01 2:32PM EDT2023-06-160.460.330.380.00-61141.11%