CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
年度

損益表

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
30/7/2019
30/7/2018
30/7/2017
30/7/2016
總收益
51,550,000
51,904,000
49,330,000
48,005,000
49,247,000
收益成本
18,575,000
19,238,000
18,724,000
17,781,000
18,287,000
毛利
32,975,000
32,666,000
30,606,000
30,224,000
30,960,000
營運成本
研究發展
6,648,000
6,577,000
6,332,000
6,059,000
6,296,000
銷售、總務及行政
11,730,000
11,398,000
11,386,000
11,177,000
11,433,000
營運總成本
18,529,000
18,125,000
17,939,000
17,495,000
18,032,000
經營收入或虧損
14,446,000
14,541,000
12,667,000
12,729,000
12,928,000
利息支出
751,000
859,000
943,000
861,000
676,000
其他收益總數/支出淨額
-307,000
-419,000
-193,000
-919,000
-337,000
稅前收益
14,539,000
14,571,000
13,039,000
12,287,000
12,920,000
所得稅費用
3,485,000
2,950,000
12,929,000
2,678,000
2,181,000
連續營業收益
11,054,000
11,621,000
110,000
9,609,000
10,739,000
淨收益
11,054,000
11,621,000
110,000
9,609,000
10,739,000
可分配給普通股股東的淨收入
11,054,000
11,621,000
110,000
9,609,000
10,739,000
已回報的每股盈利
基本資料
-
2.63
0.02
1.92
2.13
已拆股
-
2.61
0.02
1.90
2.11
加權平均流通股份
基本資料
-
4,419,000
4,837,000
5,010,000
5,053,000
已拆股
-
4,453,000
4,881,000
5,049,000
5,088,000
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利
-
17,327,000
16,174,000
15,434,000
15,746,000