CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:41.00
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213C000410002019-12-06 9:49AM EST2019-12-133.000.000.000.00-15250.00%
CSCO191220C000410002019-12-06 1:47PM EST2019-12-203.040.000.000.00-51430.00%
CSCO191227C000410002019-11-18 11:50AM EST2019-12-274.750.000.000.00-4180.00%
CSCO200124C000410002019-12-06 11:23AM EST2020-01-243.100.000.000.00-110.00%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213P000410002019-12-06 3:41PM EST2019-12-130.030.000.000.00-5710612.50%
CSCO191220P000410002019-12-05 10:29AM EST2019-12-200.110.000.000.00-101,24112.50%
CSCO191227P000410002019-12-06 2:16PM EST2019-12-270.090.000.000.00-810,0266.25%
CSCO200103P000410002019-12-06 1:14PM EST2020-01-030.170.000.000.00-7166.25%
CSCO200110P000410002019-12-05 11:18AM EST2020-01-100.360.000.000.00--56.25%
CSCO200124P000410002019-12-06 3:54PM EST2020-01-240.390.000.000.00-996.25%