CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:52.00
認購期權範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200710C000520002020-06-30 11:23AM EDT2020-07-100.030.000.000.00-71,19350.00%
CSCO200717C000520002020-07-09 2:30PM EDT2020-07-170.040.000.000.00-212025.00%
CSCO200724C000520002020-07-09 1:42PM EDT2020-07-240.090.000.000.00-3012.50%
CSCO200731C000520002020-07-09 1:32PM EDT2020-07-310.130.000.000.00-118312.50%
CSCO200807C000520002020-07-09 2:51PM EDT2020-08-070.200.000.000.00-182012.50%
CSCO200814C000520002020-07-09 3:32PM EDT2020-08-140.400.000.000.00-5006.25%
CSCO200828C000520002020-07-09 2:11PM EDT2020-08-280.620.000.000.00-23-6.25%
認沽盤範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200717P000520002020-07-08 10:06AM EDT2020-07-176.160.000.000.00-200.00%