GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:2400.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GOOG230616C024000002022-07-13 2:01PM EDT2023-06-16261.700.000.000.00-17650.00%
GOOG230915C024000002022-07-13 2:35PM EDT2023-09-15303.190.000.000.00-46850.00%
GOOG240119C024000002022-07-14 10:04AM EDT2024-01-19323.300.000.000.00-111850.00%
GOOG240621C024000002022-06-27 10:08AM EDT2024-06-21480.000.000.000.00--150.00%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GOOG230616P024000002022-07-15 11:25AM EDT2023-06-16327.790.000.000.00-11,6770.00%
GOOG230915P024000002022-07-13 2:35PM EDT2023-09-15363.280.000.000.00-4300.00%
GOOG240119P024000002022-07-13 11:25AM EDT2024-01-19375.000.000.000.00-14930.00%
GOOG240621P024000002022-07-11 9:34AM EDT2024-06-21370.000.000.000.00-130.00%