SQ - Block, Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:115.00
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.020.00-3602023-06-1655.000.00-10
0.110.00-602023-09-1551.250.00-1500
0.710.00-102024-01-1955.800.00-500
2.030.00-102024-06-2153.300.00-90
4.250.00-1202025-01-1755.590.00-40
6.300.00-102025-06-2046.460.00-34