SQ - Block, Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:125.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.010.00-202023-06-1662.260.00-140
0.140.00-202023-09-1563.500.00-4100
0.730.00-602024-01-1959.80+1.00+1.70%7900
2.050.00-2602024-06-2163.000.00-10
3.800.00-202025-01-1765.870.00-10
6.500.00-102025-06-2050.200.00-12