CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:43.50
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213C000435002019-12-06 3:59PM EST2019-12-130.630.000.000.00-6555350.00%
CSCO191220C000435002019-12-06 3:44PM EST2019-12-200.830.000.000.00-2667560.00%
CSCO191227C000435002019-12-06 1:31PM EST2019-12-270.990.000.000.00-41530.00%
CSCO200103C000435002019-12-05 3:18PM EST2020-01-030.880.000.000.00-1700.00%
CSCO200110C000435002019-12-06 9:47AM EST2020-01-101.190.000.000.00-1100.00%
CSCO200124C000435002019-12-06 12:43PM EST2020-01-241.330.000.000.00-19210.00%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213P000435002019-12-06 3:59PM EST2019-12-130.280.000.000.00-1,5851,7413.13%
CSCO191220P000435002019-12-06 3:54PM EST2019-12-200.440.000.000.00-2461,6381.56%
CSCO191227P000435002019-12-06 3:59PM EST2019-12-270.540.000.000.00-84071.56%
CSCO200103P000435002019-12-06 10:30AM EST2020-01-030.880.000.000.00-132270.78%
CSCO200110P000435002019-12-06 3:07PM EST2020-01-100.930.000.000.00-81410.78%
CSCO200124P000435002019-12-06 2:57PM EST2020-01-241.130.000.000.00-322350.78%